ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการ "ขอบฟ้าแจกหนังสือเข้าห้องสมุด ปี 2562"

โครงการ "ขอบฟ้าแจกหนังสือเข้าห้องสมุด ปี 2562"

หนังสือ 1 ชุด ประกอบไปด้วย
- พ็อกเก็ตบุ๊ค 15 เล่ม
- ธรรมทาน 24 เล่ม
มูลค่า 2,647 บาทต่อชุด

**เงื่อนไขรับหนังสือฟรี
- เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด
- สถาบันการศึกษา
- สถานปฏิบัติธรรม

ขอขอบคุณ คุณครูสุพัตรา บุญทิสา จากโรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณ อาจารย์พรสุดา ถาหมื่น จากโรงเรียนบ้านตองกาย

ขอขอบคุณ คุณครูดวงกมล ทองสังข์ จากโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ​ 

ขอขอบคุณคุณครูธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล จากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ขอขอบคุณ คุณครูพรรณวลัย จิรอภิชาติตระกูล จากโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด จังหวัดแพร่

ขอขอบคุณ ผอ.อัครพงศ์ ศรีวงศ์ จากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ จังหวัดมหาสารคาม

ขอขอบคุณ คุณครูสาวิตรี ตาทอง จากโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ขอขอบคุณ ผอ.ชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล จากโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน จังหวัดตาก

ขอขอบคุณ คุณครูอโนทัย แจ่มในจิตต์ จากโรงเรียนโฆสิตสโมสร จังหวัดกรุงเทพ

ขอขอบคุณ คุณครูนริศรา คำสะอาด จากโรงเรียนบ้านหนองสะแก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณ ผอ.พิทักษ์พงศ์ เชียงแรง จากโรงเรียนบ้านดอนดินแดง จังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณ คุณครูกฤษดา จามรวัฒนากุล จากโรงเรียนบ้านไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณ คุณครูนัทธพงศ์ บัวผัด จากโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ จังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณ คุณครูไพฑูรย์​ ศรีกุลา จากโรงเรียนบ้่นดงพลอง​ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอขอบคุณ คุณครูปรัตถกร รติฤทยาวงศ์ จากโรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรี

ขอขอบคุณ คุณจิราวรรณ จีระยา จากโรงเรียนบ้านเวียงพาน จังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ คุณลำพึง อุดตระการ จากโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา" จังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณ ผอ.สมบัติ เพ็ชร์รอด จากโรงเรียนวัดขจรบำรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขอขอบคุณ คุณครูกรัณย์ กฤษณะเศรณี จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

ขอขอบคุณ คุณพรพรรณ จำปาทอง จากสำนักชี เกาะพะลวย โครงการห้องสมุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขอขอบคุณ พระมหาฐรัฏศรัณย์ ญาณรํสี จากวัดกู่ป่าลาน​ จังหวัดลำพูน

ขอขอบคุณ อาจารย์สุกัญญา ชูคันหอม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ขอขอบคุณ ผอ.ธีรพล ใสบริสุทธิ์ จากโรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง 

ขอขอบคุณ คุณครูเพชรา แตงโพธิ์ จากโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา จังหวัดกำแพงเพช

ขอขอบคุณ คุณครูบังอร บาร์ช จากโรงเรียนบ้านหนองผักเเว่น จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอขอบคุณ คุณอรวรรณ เทียนสิน จากโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง​ ช่วงสุวนิช) จังหวัดราชบุรี

 

 

สำนักพิมพ์ดีใจที่ได้สนับสนุนให้ทุกๆ ท่านแบ่งปันสิ่งดีงามเพื่อสังคม

ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ )

กล่องความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นเปิดสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลงชื่อเข้าระบบสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกใหม่